Naar een KNMT-vrije Mondzorg (*)

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

Geachte collega,

Door de samenvoeging met de ANT is de KNMT te machtig geworden. Een gegeven dat ten koste gaat van praktijken die de mondzorg op bijzondere, innovatieve, niet-reguliere en onafhankelijke wijze praktiseren. Een analyse vindt u hier.

De Nederlandse Vereniging van Onafhankelijke Tandartsen - NVOT i.o

Hoofdlijnen voor de nieuwe beroepsorganisatie voor tandartsen.

 1. De vereniging focust zich primair op het optimaal functioneren van de mondzorg.
 2. De vereniging richt zich op de versterking van de hoofdrol van de tandarts in de klinisch behandeling van en de relatie met de patiënt.

Uitgangspunten.

 • De tandarts heeft niet alleen de regierol, maar ook de hoofdrol bij alle klinische aspecten van de behandeling.
 • De kwaliteit van de opleiding tot tandarts moet omhoog. Met name het klinische component. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van adequate klinische nascholing.
 • De rol van zogenoemde 'wetenschappelijke verenigingen' dient adequate nascholing voor alle tandartsen mogelijk te maken en wel aldus dat elke tandarts die dat wil de tandheelkunde in de volle omvang kan uitoefenen.
 • Het onderscheid tussen algemeen practicus en gedifferentieerde tandarts komt te vervallen. Tandartsen mogen bij bekwaamheid de tandheelkunde in de volle omvang uitoefenen. In de huidige situatie wordt in Nederland de toegang tot adequate klinisch kennis beperkt en het niveau en omvang van tandheelkundige nascholing laag gehouden, zodat tandartsen wel moeten verwijzen naar de zogenoemde gedifferentieerde tandarts. Aan deze praktijk moet een einde komen.
 • Gedifferentieerd zijn is geen businessconcept, noch een verdienmodel. Kennis wordt bij niet opgesloten achter de voordeur van gedifferentieerdheid, maar beschikbaar gesteld aan alle tandartsen.
 • Het verwijzen wordt teruggedrongen. De tandartsen werken niet multidisciplinair maar interdisciplinair.
 • Faciliteren van tandartsen die samen patiënten behandelen. Op deze wijze hands-on kennisoverdracht.
Een onafhankelijk tandarts behoudt zich het recht voor:

 • Buiten de invloedssfeer van de KNMT de tandheelkunde in de volle omvang uit te oefenen.
 • Toegang te hebben tot alle klinische - en wetenschappelijke kennis geproduceerd in de mondzorg.
Vincent Guicherit, onafhankelijk tandarts. Voor diversiteit, tegen conformisme.(*) Het doel van een nieuwe beroepsorganisatie voor tandartsen - Nederlandse Vereniging van Onafhankelijke Tandartsen -  is het creëren van ruimte voor niet-reguliere vormen van mondzorg die de KNMT gelet de gerichtheid op gemiddelden sui generis niet kan faciliteren.

De idee dat de KNMT de belangen van alle tandartsen, lid of niet, kan behartigen is onrealistisch. Daarvoor zijn de mogelijkheden tot het verlenen van mondzorg te divers. De KNMT richt zich met haar extern gerichte belangenbehartiging op de reguliere gemiddelde mondzorgpraktijk als preferente overname kandidaat voor de tandartsketen. Het gevolg is dat de diversiteit van het mondzorg aanbod onder druk komt te staan van (commerciële) stakeholders met normerende disciplinering verbonden aan de KNMT.

Denk bijvoorbeeld aan het KRT dat tandartsen zonder enige fundering onderverdeelt tussen algemeen practici en gedifferentieerde tandartsen. Collegae die zich in deze onderverdeling niet herkennen vallen tussen wal en schip.

Denk aan het creëren van kennis schaarste door wetenschappelijke verenigingen die met het product ‘gedifferentieerde tandarts’, een business concept, kennis en klinische vaardigheden commercieel opsluit achter de voordeur van gedifferentieerdheid met als doel tandartsen, via deze geconstrueerde toegangsbeperking tot adequaat klinische nascholing, te laten doorverwijzen. Kortom, wetenschappelijke verenigingen die er voor zorgen dat tandartsen middelmatig blijven - snapt u het nog?

Denk ook aan de opkomst van de tandartsketen die door volumemacht normatief en eenzijdig de diversiteit van het mondzorg aanbod negatief beïnvloedt en daar commercieel van profiteert. Genoemde stakeholders beschouwen wij als affiliates die namens de KNMT zorgdragen voor 'interne disciplinering' van het mondzorgveld. U zult begrijpen dat tandartsen die de mondzorg op persoonlijke en bijzondere wijze vormgeven niet zitten te wachten op een dergelijke disciplinering.

De KNMT acht zichzelf een bestuurlijke entiteit tegenover externe actoren zoals de politiek en ZBO’s. De KNMT richt zich voornamelijk in mededelende zin tot de beroepsgroep en gaat daarbij van uit dat tandartsen een monolithisch blok zijn waarop maatregelen ‘one size fits all van toepassing zijn. De greep op de mondzorg wordt overgelaten aan (commerciële) stakeholders die direct verbonden zijn met de KNMT of binnen haar invloedssfeer liggen.

Kortom, de KNMT ziet zichzelf meer als bestuursorganisatie dan als belangenbehartiger ook al wil zij om moverende redenen deze verschillende begrippen verwarrend door elkaar heen gebruiken. Het resultaat is dat vakgenoten die innovatief, communicatief of anderszins afwijken van het geconcipieerde gemiddelde onvoldoende worden vertegenwoordigd.

Mede door bovengenoemde overwegingen is het onverstandig slecht één beroepsorganisatie in de mondzorg te hebben. Het leidt tot een bubbel waar conformisme de norm is. Populair gezegd: er moet een club komen voor tandartsen die zich niet vertegenwoordigt weet door de KNMT.

Terug