Keurmerk Ideale Tandarts

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 

Welkom op de website van Idente Mondzorg Gorinchem.

Een KIT-tandarts onderschrijft de volgende stellingen.

 1. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat een tandarts op basis van zij afgelegde beroepseed naar eer en geweten handelt.
 2. Een tandarts-patiëntrelatie komt uit vrije wil tot stand. De mate van vertrouwen is een maat voor de kwaliteit van de relatie.
 3. Het redelijke belang van de patiënt gaat altijd boven het belang van de tandarts.
 4. De tandarts praktiseert de tandheelkunde in de volle omvang. Regelmatige adequate bij- en nascholing is daarbij essentieel.
 5. Bij- en nascholing wordt zichtbaar op de website vermeld. Minimaal 1 maal per jaar wordt er nageschoold in het buitenland.
 6. De tandarts die verwijst houdt zijn vak niet goed bij.
 7. De tandarts verwijst zijn patiënten niet en kiest voor transdisciplinair samenwerken. Zo leert de tandarts van en participeert in de behandeling.
 8. De tandarts doet er alles aan om zijn patiënt volledig en onafhankelijk te informeren.
 9. De tandarts informeert de patiënt niet alleen over de huidige - maar maakt ook een analyse over de toekomstige staat van het gebit.
 10. De tandarts informeert de patiënt door middel van röntgenfoto's, lichtfoto's, een groot beeldscherm presentatie en een videoboodschap.
 11. De tandarts maakt van elk gesprek en elke behandeling een schriftelijk verslag die hij de patiënt doet toekomen.
 12. Een KIT-tandarts heeft een praktijk met maximaal 5 behandelkamers en is niet onderdeel van een tandartsketen.
 13. Een KIT-tandarts wil het beste voor zijn patiënten en zal daarom alle medewerking verlenen om een eventuele klacht op te lossen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is binnen de bestaande relatie, dan zal hij zich te allen tijde neerleggen bij een uitspraak van de daartoe ingestelde klachtenbehandeling.
 14. Een KIT-tandarts stelt zich open voor een intercollegiaal toetsingsprogramma ten behoeve van de kwaliteit naar Europees voorbeeld en richtlijnen. Deze toetsing zal de klinische mondgezondheid betreffen in combinatie met het medische dossier bij die patiënten die dat wensen of daar geen bezwaar tegen hebben.
 • Het Keurmerk Ideale Tandarts (KIT) wordt verleend aan tandartsen die patiënten op bijzondere wijze centraal stellen. Op welke wijze kan uw belang door de tandarts optimaal worden behartigd? Communicatie is essentieel, beklijvende leefstijl veranderende educatie is minstens zo belangrijk. Het keurmerk stimuleert de tandarts niet alleen te informeren, maar u ook te onderwijzen in de volle breedte van de mondzorg.
 • En dat gaat verder dan het geven van poetsles en bespreken van behandelmogelijkheden.
 • Communicatie en educatie gaan hand in hand. Het zijn keerzijden van dezelfde medaille. Goede communicatie veronderstelt dat er een leer- en levens veranderend effect van uitgaat. Zorgverleners, tandartsen in het bijzonder, zijn niet zo gewend om met patiënten te praten over hun vak. De in en outs, de blues en hoe het er in de keuken van de mondzorg aan toe gaat.
 • Hoe meer men betrokken is bij de mechanismen die leiden tot goede mondzorg, hoe beter de patiënt de eigen rol gaat inzien bij het tot stand komen van die goede mondzorg. De patiënt wordt op de hoogte gebracht van positieve- en negatieve ontwikkelingen in de mondzorg. Het resultaat is een leereffect met positieve gedragsverandering. Het keurmerk zet zich dan ook in voor betere communicatie met - en educatie van patiënten. De patiënt in brede zin te onderwijzen en hem een deskundige te maken van zijn eigen mondgezondheid.
 • Achtergrond. KIT-tandartsen maken zich met name zorgen over de schaalvergroting in de mondzorg die thans in hoog tempo om zich heen grijpt. Zeer grote groepspraktijken (meer dan 5 behandelkamers) en ketenvorming (praktijken worden opgekocht door buitenlandse investeerders en aan elkaar gelinkt) zorgen voor het onwenselijk neveneffect dat u niet langer wordt gezien als patiënt, maar als client. Ofwel, u bent nog slechts een rij tanden waar omzet uit te halen valt.
 • Dure prakijkpanden moeten gefinancierd blijven, aandeelhouders tevredengesteld en dat leidt tot bulkbehandelingen die de meeste omzet opleveren. Oplossingen die leiden tot een duurzamer resultaat worden genegeerd. Een lange termijn visie op patiëntgerichte mondzorg ontbreekt. De norm is snelle omzet op de korte termijn en de vraag kan worden gesteld of verrichtte behandelingen wel noodzakelijk en doelmatig zijn. Een gevolg van de toegenomen anonimiteit, de opkomst van marketingstrategieën op basis van vergoedingen door ziektekostenverzekeraars en het feit dat de persoonlijke behandelbenadering onder druk is komen te staan.
 • Een ideale tandarts zijn wij voor u als patiënt. Althans dat willen wij zijn. Ideaal in onze communicatie, ideaal in onze voorlichting, ideaal in onze behandeling. Het Keurmerk Ideale Tandarts (KIT) staat voor een betrokken tandarts die naast u staat en u als patiënt volledig en belangeloos wenst te informeren, u de verschillende behandelmogelijkheden onafhankelijk voorlegt, niet verwijst, de tandheelkunde in de volle omvang uitoefent, regelmatig bij- en naschoolt, zonodig in het buitenland, samenwerkt en u indien noodzakelijk samen met een collega behandelt.
 • Dit alles om u als patiënt centraal te blijven stellen en te houden. Te blijven denken en werken vanuit het perspectief van u als patiënt.
 • KIT-tandartsen komen op voor uw belangen door lokaal afgestemde en onafhankelijke topmondzorg te combineren met een persoonlijke en informatieve benadering. De KIT-tandarts staat naast u door u te navigeren en te adviseren in een steeds onoverzichtelijker, verzakelijkt, door derde partijen zoals ziektekostenverzekeraars en marketinginitiatieven gemanipuleerd mondzorgveld. Voorbeelden van dergelijke onwenselijke marketinginitiatieven is het commerciële tandartsregister, het zogenaamde 'kwaliteitsregister tandartsen' en het commerciële platform de 'lieve tandarts.'
 • Ook al bent u geen patiënt meer bijvoorbeeld omdat u bent verhuist, een KIT-tandarts zal altijd bereid zijn u kosteloos te adviseren naar aanleiding van een behandelplan door uw nieuwe tandarts.

Terug