Vandaag geopend van 08.30 tot 21.00

Reflecties op kwaliteit

Bel mij terug

Telefoonnummer*
 
 • Kwaliteit is voor ons niets meer of minder dan transparantie, communicatie en educatie. Indien u begrijpt waarom wij een bepaalde behandeling voorstellen bent ook op de hoogte van de moeilijkheidsgraad en uw eigen rol in het tot stand komen van om het gewenste resultaat.
 • In onze kliniek hebben wij beeldschermen hangen zodat wij u optimaal kunnen informeren en voorlichten. Met enige trots laten wij graag zien wat wij doen, hoe wij het doen en wat het resultaat is.
 • Wij kunnen alles wat wij vertellen aan u mailen, inclusief beeldmateriaal, zodat u thuis op uw alles op uw gemak kunt doornemen.
 • De website is niet alleen een uithangbord, maar ook een communicatie- en educatiemiddel. Natuurlijk kunt u ook gewoon bellen met 0183-622530.
 • Bij- en nascholing is een belangrijk aspect van kwalitatieve dienstverlening. Onze nascholing doen wij niet of nauwelijks in Nederland. Wij doen aan bij- en nascholing voornamelijk in het buitenland. Het niveau ligt aanzienlijk hoger dan in Nederland. Het bij- en nascholingsaanbod in Nederland heeft een algemeen karakter en stelt inhoudelijk spijtig genoeg weinig voor.

Kwaliteitsregister Tandartsen - KRT?

 • In Nederland is er een 'kwaliteitsregister' voor de zogenaamde 'tandarts-algemeen practicus.' Het 'keurmerk' KRT of ook het tandartsregister genoemd. Idente Mondzorg staat bewust niet ingeschreven in dit register. In de eerste plaats is de aanduiding 'algemeen practicus' niet op ons van toepassing. Wij doen de tandheelkunde op hoog niveau in de volle omvang.
 • In de tweede plaats wordt het kwaliteitsniveau van bij- en nascholing in Nederland, waar het KRT op controleert, bewust laag gehouden, zodat wij van zo'n register überhaupt geen lid willen zijn en met ons vele duizenden andere collegae. Meer informatie zie onze wijze van werken.
 • In Nederland studeert een tandarts niet af als 'tandarts-algemeen practicus.' De tandarts mag de tandheelkunde in de volle omvang uitoefenen. De term tandarts-algemeen practicus, evenals de term 'gedifferentieerde tandarts' zijn geen officiële tandartstitels. Desalniettemin worden beide termen door het KRT als frame gebruikt om een 'goede' tandarts te definiëren.
 • De bij- en nascholing die volgens het register een tandarts tot een 'goede' tandarts maakt is van een te laag niveau om daarmee de tandheelkunde in de volle omvang te kunnen uitoefenen.
 • Spijtig genoeg constateren wij dat veel tandartsen lid zijn van het KRT om punten te halen zodat ze op marketing websites kunnen worden neergezet als 'goede' tandarts. Kwalitatieve patiëntgerichte nascholing is echter nauwelijks voorhanden.
 • In Nederland beoefenen de meeste tandartsen de tandheelkunde op een breed terrein en op een gemiddeld niveau. De kennis wordt echter niet geboden om de tandheelkunde op een hoog niveau en in de volle omvang uit te oefenen. Als de behandeling een hogere moeilijkheidsgraad heeft is het dan de bedoeling dat de gemiddelde tandarts 'vrijwillig' verwijst naar een zogenaamde 'gedifferentieerde' tandarts.
 • Het is echter niet zo dat de tandarts verplicht is te verwijzen. Bij voldoende kennis en adequate nascholing mag de tandarts de moeilijke behandeling zelf doen. Bekwaam is bevoegd.
 • Het register-KRT is voorstander van een niet onderbouwd onderscheid tussen een wettelijk niet erkende gedegradeerde versie van een tandarts, de 'algemeen practicus' en de opgewaardeerde eveneens wettelijk niet erkende zogenaamde 'gedifferentieerde' tandarts. Dat is een tandarts die nog maar één deelgebied van de tandheelkunde beoefent. Het gepropageerde onderscheid is niet voorgeschreven door wet- en regelgeving. Er zijn dan ook genoeg tandartsen die dit onderscheid niet erkennen en de tandheelkunde conform de wet zowel kwalitatief als kwantitatief in de volle omvang uitoefenen. Bekwaam is bevoegd.
 • Ook door Idente Mondzorg wordt bovengenoemd onderscheid niet erkend. Het onderscheid leidt er toe dat deze zogenaamde 'tandarts-algemeen practicus' te weinig kennis en kunde ter beschikking wordt gesteld om u adequaat en in de volle omvang van dienst te zijn. Hij wordt klein gehouden - een B-tandarts - zodat als het een beetje moeilijk wordt, verwijzen naar de opgewaardeerde 'gedifferentieerde' tandarts met een A-status de enige 'vrijwillige' uitweg is. Uw tandarts kan u niet op kwalitatieve wijze behandelen.
 • Kortom het onderscheid tussen algemeen practicus en gedifferentieerde tandarts dient slechts marketing doeleinden.
 • Wat het tandartsregister feitelijk doet is ten onrechte een niet-wettelijk en denigrerend frame 'algemeen practicus' plakken op alle tandartsen die zogezegd niet 'gedifferentieerd' zijn. Idente Mondzorg voelt zich niet aangesproken en beschouwt het KRT als een marketinginstrument van de 'gedifferentieerde' tandarts.
 • Het idee achter het tandartsregister is dat het een goede zaak is als een tandarts verwijst naar een andere tandarts. Intercollegiaal overleg of ook 'multidisciplinaire benadering' genoemd. Echter een tandarts die verwijst degradeert zichzelf tot verwijzer en houdt zijn vak niet goed bij. De verwijsscholing die deze verwijstandarts doet mag dan erkend zijn door het KRT als bewijs van een 'goede' tandarts, de tandheelkunde in de volle omvang er mee kunnen uitoefenen is jammer genoeg niet mogelijk.
 • Iedere patiënt zou zijn tandarts ter verantwoording moeten roepen wanneer hij verwijst en dus niet adequaat patiëntgericht naschoolt. Een tandarts die verwijst houdt zijn vak niet goed bij. Bovendien zit u er niet op te wachten verwezen te worden naar een onbekende tandarts.
 • Lid zijn van het tandartsregister is vrijwillig, niet verplicht. Gelukkig maar. De toegang tot het register is laagdrempelig en men kan al gauw 'kwaliteitspunten' verdienen bij iedere vorm van 'bij- en nascholing' dat primair gericht is op het herkennen en verwijzen van patiënten met complexere mondzorgproblemen.
 • Naar onze mening is het tandartsregister niet onafhankelijk. Het is beter te spreken van het herken- en verwijsregister voor een bepaalt soort tandarts die zich vrijwillig door het register laat degraderen tot 'algemeen practicus.' Idente Mondzorg laat zich niet degraderen tot algemeen practicus. Het tandartsregister KRT doet op haar website ongenuanceerde uitspraken, verspreidt onvolledige en onjuiste informatie. Het register zegt niets over de kwaliteit van geleverde zorg. Idente Mondzorg en vele collegae met ons nemen het register in de huidige staat niet serieus.
 • Wij staan ingeschreven bij het keurmerk Onafhankelijke Mondzorg en inspirator/oprichter van het Keurmerk Ideale Tandarts. Uitgangspunt is dat de patiënt niet verwezen wenst te worden, maar behandelingen van a tot z wil laten uitvoeren door de 'eigen' tandarts. Wij kiezen dan ook niet voor de multidisciplinaire benadering, maar voor transdisciplinair samenwerken. De ideale tandarts voor de patiënt. Dit keurmerk zet zich ook in voor adequate nascholing, inclusief een betere communicatie met - en educatie van patiënten.
 • Idente mondzorg adviseert patiënten een tandarts te zoeken die de tandheelkunde in de volle omvang uitoefent. Nascholing door de tandarts is dan een innerlijke drijfveer en geen opgelegde eis. De tandarts kan u dan ook zelf behandelen.
Terug